ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

1.- Ιδρύεται σωματείο με το όνομα:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΝΧΑΙΜ

με έδρα την πόλη του Μάνχαιμ.

 

2.- Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 α) Η οικονομική ενίσχυση του Σχολείου, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου.

 β) Η συμπαράσταση στο έργο του σχολείου και των δασκάλων.

 γ) Η ανάπτυξη και εμβάθυνση σχέσεων Ελλήνων και Γερμανών.

 δ) Η μεσολάβηση μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

 

3.- Η εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκεται:

 α) Με συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου με τους δασκάλους, τις εκπαιδευτικές και πολιτικές αρχές,

 Γερμανικές και Ελληνικές, καθώς και των άλλων φορέων όπως η Εκκλησία, η Ελληνική Κοινότητα κ.τ.λ.

 β) Με νόμιμα διαβήματα που στηρίζονται πάνω στα δικαιώματα του ανθρώπου και στις διεθνείς ή διακρατικές συμβάσεις.

 γ) Με την επισήμανση ελλείψεων του σχολείου και τον εφοδιασμό του με μέσα διδασκαλίας.

 

4.- Μέλη του Συλλόγου θεωρούνται αυτοδικαίως όλοι οι γονείς και οι κηδεμόνες του ελληνικού σχολείου Μάνχαιμ, από την είσοδο των παιδιών τους σε αυτό μέχρι την αποφοίτηση ή την διακοπή φοίτησης, αφού αποδεχτούν ανεπιφύλακτα το καταστατικό του, και πειθαρχούν στις αποφάσεις της διοικήσεως και της Γενικής Συνελεύσεως.

 

5.- Οικομομικοί πόροι του Συλλόγου είναι:

 α) Η ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος  τως οποίων καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

 β) Τόκοι από τυχόν καταθέσεις.

 γ) Δωρεές ή κληροδοσίες από κάθε νόμιμη πηγή.

 

6.- Όργανα του Συλλόγου είναι:

 α) Η Γενική Συνέλευση

 β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

 γ) Η Εξελεκτική Επιτροπή

 

7.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο πάνω σε όλες τις υποθέσεις του Συλλόγου.

 α) Εγκρίνει τον απολογισμό κάθε έτους

 β) Εγκρίνει ή όχι τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου

 γ) Εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής Επιτροπής

 δ) Τροποποίεί και συμπληρώνει το παρόν Καταστατικό και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπετα από αυτό.

 ε) Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μία φορά το χρόνο στην αρχή του σχολικού έτους, μετά από έγγραφη ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποστέλλεται με τους μαθητές ή ταχυδρομικώς το αργότερο μια εβδομάδα νωρίτερα. Στην Γενική αυτή Συνέλευση γίνεται ο απολογισμός του προηγούμενου έτους, λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, και διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 ζ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί όταν το κρίνει απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο και αν ζητηθεί από 1/3 τουλάχιστον των μελών εγγράφως, αναφέροντας τα προς συζήτηση θέματα.

Και σ' αυτήν την περίπτωση οι ανακοινώσεις μοιράζονται το αργότερο μια εβδομάδα νωρίτερα.

 η) Προς διευκόλυνση του έργου της Γενικής Συνέλευσης, καθίσταται δυνατή η λήψη αποφάσεων από όσα μέλη παρευρίσκονται σ' αυτή, όχι όμως λιγότερα από 20. Καθήκον των μελών είναι η συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

 θ) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρέυει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 ι) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση χεριών, σε ζητήματα εμπιστοσύνης όμως ή εκλογών γίνεται μυστική ψηφοφορία.

 κ) Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται από την Γενική Συνέλευση.

 λ) Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεκτικής Επιτροπής, διενεργούνται από διμελή Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

Η Εφορευτική Επιτροπή συλλέγει και καταμετρά τα ψηφοδέλτια. Συντάσσει επίσης το πρακτικό των εκλογών στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο καθένας.

 

8.- Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση στην ετήσια τακτική του συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία. Εκτός από τα πέντε τακτικά μέλη εκλέγονται και άλλα τρία αναπληρωματικά, τα οποία στηρίζουν το διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του και καλούνται σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρίσεως τακτικού μέλους να το αντικαταστήσουν. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Ταμία και Γραμματέα μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του.

 

9.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση σε τακτικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου, το αργότερο όμως μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει κάποιο επείγον ζήτημα. Επίσης συνέρχεται όταν το ζητήσουν τρία μέλη γραπτώς, αναφέροντας τα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία μέλη μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αποφασίζει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του, εφαρμόζει το Καταστατικό και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται την περιουσία και τα χρήματα του Συλλόγου και εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.

 

10.- Αν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή αποχωρίσει αντικαταστάται από ένα αναπληρωματικό μέλος με την σειρά που αυτά εκλέχθηκαν. Ένα μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, είναι δυνατό να αντικατασταθεί αν αυτό ψηφιστεί από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν αποχωρήσουν τρία τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά για συμπλήρωση του τουλάχιστον σε τριμελές, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει και σαν τριμελές.

 

11.- Η Εξελεκτική Επιτροπή μετά από οικονομικό έλεγχο απαλάσσει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο οικονομικός έλεγχος γίνεται πριν από την Γενική Συνέλευση. Στην διάθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής αλλά και κάθε μέλους τίθενται, όταν ζητηθούν, τα διαχειριστικά βιβλία και όλα τα δικαιολογητικά.

Η Εξελεκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος. Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

12.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Γραμματέα συγκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση και διευθύνει τη συζήτηση. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε πολιτική και εκπαιδευτική αρχή, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και μαζί με τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεως. Σε περίπτωση παραιτήσεως γίνεται νέα ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατανομή των αξιωμάτων.

 

13.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός λείπει ή αδυνατεί να αναλάβει, σε όλα τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του.

 

14.- Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Κρατεί τα πρακτικά, το βιβλίο πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, φακέλους αρχείου, διαφυλάττει τη σφραγίδα του Συλλόγου, και διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου.

 

15- Ο Ταμίας εισπράτει κάθε έσοδο του Συλλόγου. Για κάθε είσπραξη χρησιμοποιεί διπλότυπες αποδείξεις, αριθμημένες και υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο. Πληρώνει καθε δαπάνη που θα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο και φυλάει τα δικαιολογητικά δαπανών. Κρατά επίσης τα βιβλία περιουσίας του Συλλόγου. Συντάσει στο τέλος κάθε σχολικού έτους οικονομικό απολογισμό που υποβάλεται στην Εξελεκτική Επιτροπή πριν την Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στην διαχείρηση τους.

Τελικές διατάξεις

 

16- Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρει τις λέξεις:

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου Μάνχαϊμ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δηλώσει τον Σύλλογο στο πρωτοδικείο της πόλης Μάνχαϊμ και να υποβάλλει σε αυτό ένα αντίγραφο του Καταστατικού. Κάθε αλλαγή του Καταστατικού, όπως και κάθε ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει επίσης να δηλώνεται σε αυτό.

 

17- Σε περίπτωση διάλύσης του Συλλόγου κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία περιέρχεται για φιλανθρωπικό σκοπό κατόπι αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.