Χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας χρειάζεται:

 • για την αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη
 • δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του

για επαγγελματικούς σκοπούς

 • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά εργασίας
 • θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Για παράδειγμα στο π.δ. 38/2010 που συνιστά ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και συγκεκριμένα στο άρθρο 52 (Άρθρο 53 της Οδηγίας) αναφέρεται πως οι γλωσσικές γνώσεις στην ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητες για την άδεια άσκησης επαγγέλματος βάσει της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των δικαιούχων. Κάθε δικαιούχος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση επαγγέλματος στη χώρα μας θα πρέπει να πιστοποιεί, σύμφωνα με το επάγγελμα που θέλει να ασκήσει, την απαραίτητη ελληνομάθεια.Το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και αναμένονται πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς προβλέψεις.

για τις σπουδές

 • δίνει τη δυνατότητα σε αλλογενείς/αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-ΦΕΚ 659Τ. Β΄). 
 • όποιος/α επιθυμεί να φοιτήσει σε ελληνικό και ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να έρθει σε επαφή με τον φορέα όπου επιθυμεί να σπουδάσει και να πληροφορηθεί για το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται για τον κύκλο σπουδών που θέλει να παρακολουθήσει.

για το διορισμό στο δημόσιο

 • το πιστοποιητικό Γ1 (παλαιό Δ) επιπέδου δίνει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίο πολίτη, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδείξει την πολύ καλή γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διεκδικήσει θέση στο ελληνικό δημόσιο (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ.4 του άρθρου 39 Συνθ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς σε ειδικό νόμο).
 • Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν:

α. αλλοδαποί πολίτες των κρατών, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους διορισμός επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις,

β. όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και

γ. αλλοδαποί ομογενείς.

για τη χορήγηση της άδειας παραμονής «επί μακρόν διαμένοντος»

 • το Κ.Ε.Γ. συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας στο επίπεδο Α2 (παλαιό Α). Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται και στη γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για πληρέστερη ενημέρωση. Για γενικές πληροφορίες: http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia

για την ένταξη της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας στο πρόγραμμα της Seal of Biliteracy στις ΗΠΑ

 • Στις ΗΠΑ, το πιστοποιητικό ελληνομάθειας του ΚΕΓ συνδέεται άμεσα με τη Seal of Biliteracy. Η Seal of Biliteracy αποτελεί ένα είδος βράβευσης που δίνεται από μια Εκπαιδευτική Περιφέρεια, μια Πολιτεία και κάποιες φορές από ένα σχολείο σε μαθητές δημοσίων Λυκείων των ΗΠΑ που έχουν επιτύχει υψηλού επιπέδου επάρκεια σε μία ή περισσότερες γλώσσες, επιπλέον της Αγγλικής, με την αποφοίτησή τους. Αποτυπώνεται συνήθως με τη μορφή σφραγίδας στο απολυτήριο και ως ειδική σημείωση στο έντυπο αναλυτικής βαθμολογίας, η οποία δηλώνει ότι ο μαθητής έχει αποκτήσει επικοινωνιακή επάρκεια σε μια ξένη γλώσσα. 

  Για την εισαγωγή στα δημόσια Κολλέγια και Πανεπιστήμια αλλά και για τον εργοδότη που αναζητά προσωπικό, η Seal of Biliteracy αποτελεί απόδειξη της γλωσσομάθειας του υποψηφίου και του δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο, έναντι των συνυποψήφιών του. Επισημαίνουμε ότι στις ΗΠΑ, επειδή βέβαια κάθε Πολιτεία έχει το δικό της Board Of Education (Επιτροπή Εκπαίδευσης), τα πλεονεκτήματα της Σφραγίδας ενδέχεται να διαφέρουν από τη μία Πολιτεία στην άλλη.

  Η Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Seal of Biliteracy στις παρακάτω Πολιτείες:

  - Στην Πολιτεία του Illinois

  - Στην Πολιτεία του Maryland 

  - Στην πολιτεία της California

  - Στο District of  Columbia

  - Στην Πολιτεία του Ohio

  - Στην Πολιτεία του Delaware

  - Στην Πολιτεία της Georgia 

  - Στην Πολιτεία της Indiana 

  - Στην Πολιτεία της Virginia 

  - Στην Πολιτεία της North Carolina 

  - Στην Πολιτεία του N. Jersey 

Πηγή:

https://www.greek-language.gr/certification/node/4.html#toc001

 

Umsetzung hmf GmbH

Copyright © Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule Mannheim e.V