ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργεία του το σχολικό έτος 1977/1978.

Ελληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Eλληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά.


Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

Σκοπός της προσπάθειας αυτης ήταν η ομαλότερη ένταξη των μαθητών στη γερμανική κοινωνία.

Σ'αυτό θα βοηθούσε η άριστη κατοχή και της γερμανικής γλώσσας ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με τις γερμανικές συνήθειες καθώς και με στοιχεία του γερμανικού πολιτισμού.

Έτσι σε περίπτωση μη επιστροφής στην πατρίδα τους, οι μαθητές αυτοί θα είχαν καλύτερες προοπτικές να προχωρήσουν στη γερμανική εκπαίδευση. 


Στην αντίθετη περίπτωση, της επιστροφής των μαθητών στη πατρίδα, η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε και στην άριστη προετοιμασία των μαθητών αυτών ώστε να μη συναντήσουν δυσκολίες στην ελληνική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία δίνονταν, όπως άλωστε και σήμερα, στην τήρηση των παραδόσεων.


Από το σχολικό έτος 1994/1995 σταματάει η προσπάθεια αυτή στα Hauptschule.

Προκύπτει η ανάγκη εντονότερης και συστηματικότερης προετοιμασίας των ελλήνων μαθητών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της γερμανικης εκπαίδευσης (Real.,Gymnasium).


Ετσι απο τότε και μέχρι σήμερα οι έλληνες εκπαιδευτικοί διδάσκουν μόνο Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό καθώς Iστορία και Θρησκευτικά.


Δασκαλοι

Διευθύντρια του σχολείου Βάλτχοφ  Κυρία Μονικα Βαλτς-Κουρτς

Γραμματέας του σχολείου Βάλτχοφ  Κυρία Σβάρτς 

Δασκάλα Α΄δημοτικού                        Κυρία Βούνσμανν

Δασκάλα Β΄δημοτικού                        Κυρία Χέρρμανν

Δασκάλα Γ΄δημοτικού                               Κυρία Άουχ

Δασκάλα Δ΄δημοτικού                               Κυρία Ταούσερ


Αθανασοπούλου Γεωργία

Η δασκάλα των τεσσάρων ελληνικών τάξεων του σχολείου μας.

Διδάσκη Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό καθώς Ιστορία και Θρησκευτικά από τη σχολική χρονιά 2009/2010.